Søger en kæreste Kalundborg

Posted by / 27-Jul-2017 09:44

Læs mere Vestre Landsret: Konkursbo omfattet af ligebehandlingslovens arbejdsgiverbegreb Sagen vedrørte en medarbejder i en frisørsalon, der under sin barselsorlov blev opsagt med den begrundelse, at hendes arbejdsgiver var gået konkurs. marts 2015 pålagt Ankestyrelsen at anerkende, at der var tilstrækkelige beviser for, at en pædagogs psykiske lidelse var forårsaget af grænseoverskridende seksuel adfærd fra kollegas side, uagtet der ikke var dokumentation i form af vidner, der havde overværet adfærden. Vi rådgiver indenfor alle grene af vores specialer: erstatningsret, forsikrings/pensionsret, socialret og ansættelsesret. Virksomheden stillede ikke krav om bestemte åbningstider, og arbejdet kunne udføres på alle… Vi rådgiver inden for alle grene af vores specialer: erstatningsret, forsikrings/pensionsret, socialret og ansættelsesret. ”Med optagelsen af Gert Willerslev som partner og Kira Kolby Christensen som associeret partner vil vi styrke og udvikle Elmer & Partneres position som et proceskontor med speciale i erstatnings- og forsikringsret samt ansættelsesret”, siger en… Vi minder om, at vores retshjælp er åben igen torsdag den 15. Læs mere Grundet stor tilslutning bliver der nu oprettet venteliste. Elmer & Parterne har i det forgangne år været involveret i en række sager om kommunernes erstatningsansvar for fejlagtig… Læs mere Den konkrete sag: En politimand fik et kraftigt træk i fingrene på den højre hånd, da han i forbindelse med en hurtig indstigning i en bil gled i noget olie og greb fat i overkanten af den åbne bildør med fingrene, og hang med hele sin vægt. Stillingsskiftet var ønsket af hende selv, og i forbindelse hermed havde hun opsagt sin stilling hos den ene skole og fået et nyt ansættelsesbrev… Læs mere Pædagog fik PTSD efter brand i institution og var berettiget til forsikringsdækning fra PBU Sagen: Pædagogen arbejdede i en institution, der nedbrændte, medens hun var på arbejde. Læs mere Elmer og Partnere har bistået en 56-årig mand, der fik afslag på førtidspension. Sagen var – efter at være ført af en anden advokat – af specialistfirmaet Elmer &…Advokat Marc Jørgensen fra Elmer & Partnere førte sagen ved Vestre Landsret på vegne Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund. Sagen var anlagt af SL (Socialpædagogernes Landsforbund) Sagsfremstilling:… Læs mere Vi minder om, at vores retshjælp er åben igen torsdag den 12. Læs mere Vi minder om, at vores retshjælp er åben igen torsdag den 12. Elmer & Partnere inviterer til gå-hjem-møde om: Kommunernes erstatningsansvar for fejlagtig sagsbehandling Samarbejdspartnere og kunder inviteres til gå-hjem-møde onsdag den 4. Læs mere Det har desværre vist sig, at vores invitation til gå-hjem-møde vedrørende nyere domme på det ansættelsesretlige område på grund af tekniske problemer kun er nået ud til en mindre del af de sædvanlige modtagere. Derfor har vi besluttet at flytte gå-hjem-mødet til onsdag den 28. Læs mere Elmer & Partnere ønsker hermed alle vores kunder og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul og ønsker for alle, at helligdagene vil give tid til afslapning og gode oplevelser med familie og venner. Læs mere Elmer & Partnere blev anmodet om at bistå et opholdssted oprettet efter lov om social service (serviceloven) § 110 hjemhørende i X kommune i forbindelse med et betalingskrav mod Y kommune. Under branden var hun med til at evakuere flere af institutionens børn. Efter mere end 11 år ved domstolene, herunder de sidste 4 dage i Højesteret, venter sagens parter; den fynske ex-ryger, Allan Lykke, og de to danske tobaksselskaber, House of Prince og Skandinavisk Holding, nu på Højesterets dom. Han har nu fået medhold i, at hans sag skal overgå til behandling efter reglerne om førtidspension og dermed, at det var dokumenteret, at hans arbejdsevne ikke kunne forbedres. Læs mere Personskadekrav efter trafikulykke var ikke forældet, har Østre Landsret afgjort Faktum og resultat: Ulykken skete den 15. 5, at forældelse, hvis der inden forældelsesfristens udløb er indledt forhandlinger om erstatningen, tidligst indtræder… september 2014 stadfæstet, at Guldborgsund Kommune er erstatningsansvarlig for at have standset udbetalingen af sygedagpenge til en kvindelig pædagog, der endnu ikke havde fået afklaret sin arbejdsevne.Begge sager er ført af Elmer & Partnere og handler om anerkendelse af depression som følge af stressbelastninger på arbejdet. 16-18 vil Elmer & Partneres gratis retshjælp igen være åben. Læs mere Medhold i afgørelse om støtte til ridefysioterapi til handicappet Hos Elmer & Partnere laver vi andet end at føre sager for retten. også vores klienter med at klage over kommunale afgørelser til Ankestyrelsen, hvis der er grundlag for dette. at opsige 2 medarbejderes tjenesteboliger, fordi de ikke ville arbejde på vilkår, der var ringere end overenskomsten. Læs mere Vi ønsker blot at minde om, at vores retshjælp er åben igen torsdag den. Læs mere Godt syv år efter en tidligere gardinmontør havde anmeldt en dobbeltsidig skulderlidelse (rotator cuff syndrom) som mulig erhvervssygdom, har gardinmontøren fået anerkendt sin lidelse som en erhvervssygdom – efter Erhvervssygdomfortegnelsen. Læs mere Svie og smerte Forsvaret er nu indstillet på at give vores syge veteraner godtgørelse for svie og smerte, men ikke Balkanveteranerne udsendt før 14. Efter langvarige drøftelser mellem Forsvaret og Advokatfirmaet Elmer & Partnere på vegne Soldaterlegatet har Forsvaret ved afdelingschefen for FAEK (Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor) nu netop meddelt, at Forsvaret giver… Læs mere Principiel sag om erhvervsevnetab til personer, der er visiteret til fleksjob og venter på ansættelse i fleksjob Østre Landsret har ved dom af 24 april 2015 dømt Arbejdsskadestyrelsen til at anerkende, at arbejdsskadesikringslovens særregel – § 17 a – om fastsættelse af midlertidig erhvervsevnetabserstatning til personer, der er visiteret til fleksjob men endnu ikke er blevet ansat…Temaet i sagerne var, om Arbejdsskadestyrelsen burde have forelagt… Her vil vi tilbyde dig rådgivningen inden for alle grene af vores specialeområder: erstatningsret, arbejds- og ansættelsesret, socialret og forsikrings/pensionsret. Vi har for nyligt fået medhold ved Ankestyrelsen i en sag vedrørende retten… Her vil vi tilbyde rådgivning indenfor alle grene af vores specialeområder: erstatningsret, arbejds- og ansættelsesret, socialret og forsikrings/pensionsret. Alt for længe har den tidligere gardinmontør skulle vente på sagens afgørelse. Læs mere Med hjælp fra Elmer Advokater slipper en privat klient for at betale retsafgift. Historien: Sagen drejer sig om, hvorvidt vores klient kunne slippe for at betale retsafgift, da han ankede en byretsdom til Østre Landsret. Læs mere Højesteretsdom skønnes at koste forsikringsselskaberne et samlet tocifret millionbeløb hvert år Elmer & Partnere har med succes ført en del sager om, at også skadelidte, der er ansat som månedslønnede, har krav på at få dækket deres tabte feriepenge som en del af erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste. Læs mere Ikke grundlag for at retten til sygedagpenge skulle bortfalde Vestre Landsret har ved dom af 30.Sagens forløb Kvinden havde arbejdet i en lang årrække som rengøringsassistent frem til sygemelding i 2004. Læs mere PTSD ramt politimand skal nu have millionerstatning Vestre Landset har i dom af 7. I den første sag havde Ankestyrelsen oprindeligt afslået at tilkende erhvervsevnetabserstatning, men…december 2015 nu endelig slået fast, at vores klient – en politimand der fik posttraumatisk stress (PTSD) i forbindelse med Nørrebro urolighederne den 18. Læs mere Krav på personskadeerstatning efter færdselsuheld var ikke forældet Østre Landsret har i dom 15. Læs mere Et års løn til fyret mor, der passede sit handicappede barn Fem år efter, at en dagplejemor blev opsagt af Hørsholm Kommune, har hun ved Østre Landsret fået medhold i, at hun blev ulovligt diskrimineret ved opsigelsen. januar 2015 tilkendt en kvindelig kosmetikerelev 25.000 kr. Sagen har tidligere være behandlet i Tvistighedsnævnet og Retten i Aalborg, der var nået til samme resultat. Læs mere En kommune blev ved Københavns Byrets dømt til at efterbetale 580.000 kr.Læs mere Landsretten i ankesag: Ret til dagpenge samtidig med bibeskæftigelse Østre Landsret har stadfæstet byrettens dom om bibeskæftigelse med ret til dagpenge: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg skal anerkende, at et medlem af HK’s A-kasse drev selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med ret til arbejdsløshedsdagpenge. Den øverste klageinstans på både det sociale retsområde og arbejdsskadeområdet er Ankestyrelsen. Her vil vi tilbyde dig rådgivningen inden for alle grene af vores specialeområder: erstatningsret, arbejds- og ansættelsesret, socialret og forsikrings/pensionsret. januar 2016 underkendt Ankestyrelsens mangeårige praksis i en principiel sag ført af Elmer & Partnere for Politiforbundet. Læs mere Betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og ‎whistleblowerordninger Justitsministeriet har sendt Betænkning nr.

Læs mere Fortolkning af Højesterets dom om sygedagpenge – Ny byrets dom og Ankestyrelsens praksis Højesteret fastslog ved dom af 10. Læs mere Nyeste sejre på det socialretlige område Elmer & Partnere har fornyligt vundet en række sager på det socialretlige område der viser, at det er muligt at få ændret Ankestyrelsens eller kommuners tidligere afgørelser ved prøvelse ved domstolene. Afslag på fleksjob omgjort Sagen omhandlede hvorvidt et medlem af Socialpædagogernes Landsforbund… Vi rådgiver indenfor alle grene af vores specialer: erstatningsret, forsikrings/pensionsret, socialret og ansættelsesret. Læs mere Det viser en ny afgørelse fra Ankestyrelsen i en sag, som Elmer & Partnere behandler for et medlem af FOA. For patienten betød det amputation af det ene ben, hoften og en del af bækkenet og fjernelse af blære. Historien: En mand blev i 2007 opereret for tyktarmskræft. Læs mere Som advokat for Soldaterlegatet og et stort antal veteraner kræver vi nu svar herpå, da følelsen af at blive dårligt behandlet og følelsen af mismod nu igen er ved at ramme mange veteraner, som tidligere har kæmpet en årelang kamp mod Arbejdsskadestyrelsen og nu føler de kæmper mod Forsvaret. juni 2015 afgjort, at to medlemmer af Fagforeningen Danmark (Det Faglige Hus) ikke var berettiget til en særlig sygeløn, der var aftalt i overenskomsten mellem virksomheden og 3F. april 2015 dømt Arbejdsskadestyrelsen til at anerkende, at arbejdsskadesikringslovens særregel – § 17 a – om fastsættelse af midlertidig erhvervsevnetabserstatning til personer, der er visiteret til fleksjob men endnu ikke er blevet ansat i et fleksjob, også skal gælde, selvom man ikke modtager ledighedsydelse, men i stedet særlig ydelse eller… i erstatning for mangelfuld sagsbehandling Retten i Viborg har ved dom af 21. Voldsoffer havde ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for sygeperiode på samlet 20 måneder, opstået 8 måneder efter overfald, og selvom hun var afskediget af andre grunde end overfaldet. maj 2015 afsagt dom i sag om et voldsoffers ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og bestemte,… Vi rådgiver indenfor alle grene af vores specialer: erstatningsret, forsikrings/pensionsret, socialret og ansættelsesret. Læs mere Elmer & Partnere opprioriterer i øjeblikket vores arbejde med socialretlige sager og søger i den forbindelse en jurastuderende med interesse for socialret, mod på selvstændig sagsbehandling og evne til at kommunikere på de gængse elektroniske platforme.Læs mere Deltid til personer med handicap – hvor langt går pligten? april 2016 fastslået, at en kommune ikke var forpligtet til at tilbyde en lokalplanlægger med et handicap deltidsansættelse, da en sådan foranstaltning ville være for byrdefuld for arbejdsgiveren.Sagen angik Sagen angik en ingeniør, der var ansat som lokalplanlægger… Højesteret slår i principiel dom fast, at der er krav på erstatning for erhvervsevnetab, selvom skadelidte indenfor få måneder efter afgørelsestidspunktet på grund af alder ville være holdt op med at arbejde.september 2015 (U2016.140H), at afgørelser om sygedagpengeophør ikke kan træffes med tilbagevirkende kraft – blandt andet under henvisning til at der gælder krav om, at sygedagpenge ikke kan ophøre på grund af varighedsbegrænsningen før der er… I en nylig ansættelsesretlig sag har arbejdsretten i en dom af 10. Her vil vi tilbyde rådgivning indenfor alle grene af vores specialeområder: erstatningsret, ansættelsesret, socialret og forsikrings/pensionsret. Læs mere Vi minder om, at vores retshjælp er åben igen på torsdag den 8. Medlemmet kom til skade med sin ryg på arbejdet som social- og sundhedsassistent tilbage i 2008, og det varige mén blev vurderet til 8 %. Vi rådgiver indenfor alle grene af vores specialer: erstatningsret, forsikrings/pensionsret, socialret og ansættelsesret. Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets dom fra 2014, hvor Landsretten var nået til samme resultat. april 2015 dømt Viborg Kommune til at betale 750.000 kr. Kommunen havde uden nogen begrundelse afsluttet en sag vedrørende afklaring af kvindens arbejdsevne. Læs mere Vi minder om, at vores retshjælp er åben igen i dag, torsdag den 21. Vi tilbyder: Et fagligt udfordrende studenterjob ca.Læs mere For få sager om depression forelægges for Erhvervssygdomsudvalget Det er senest fastslået i en dom fra Vestre Landsret og i en dom fra Retten i Viborg. november 2015 mellem Lærernes Centralorganisation og Moderniseringsstyrelsen afgjort, at en efterskoles ledelse havde misbrugt sin ledelsesret ved bl.a. Medlemmet blev sygemeldt, var inde i et længere afklarings- og… Læs mere Vi minder om, at vores retshjælp er åben igen på torsdag den 13. 15 timer om ugen, hvor du vil blive en del af Elmer…

søger en kæreste Kalundborg-51søger en kæreste Kalundborg-59søger en kæreste Kalundborg-59

Under retssagernes forberedelse havde de statslige arbejdsgivere anerkendt, at der gælder en 5-årig… Her vil vi tilbyde dig rådgivningen inden for alle grene af vores specialeområder: erstatningsret, arbejds- og ansættelsesret, socialret og forsikrings/pensionsret. Læs mere Endnu en dom om midlertidig erhvervsevnetabserstatning Vi har for få uger siden udsendt en nyhed om tre domme om midlertidig erhvervsevnetabserstatning. Sagen kort fortalt Retten i Nykøbing F har nemlig ved dom af 24.